Home Cadeau Dagje uit Trouwen Routes Prijzen Partners Contact

Prijzen en Algemene voorwaarden

We bezorgen u een zorgeloze en gezellige dag. Daarom is onze auto verhuur verzekerd, in goede staat, schoon en kindvriendelijk. Voor u op pad gaat, krijgt u duidelijke instructies.

Algemene Voorwaarden 2019 V3

<< Terug    

Algemene Voorwaarden 2019 V3

Op een huurovereenkomst van eendjehuren.nl zijn uitsluitend van toepassing alle bepalingen en voorwaarden die vermeld zijn op de voorpagina van het contract, alsmede de huurvoorwaarden van eendjehuren.nl zoals hieronder beschreven.


Algemene bepalingen |

1. De bestuurder is 24 jaar of ouder en minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs.

2. De auto wordt opgehaald en teruggebracht bij de verhuuragent van eendjehuren.nl.

3. De auto wordt verhuurd zonder chauffeur en voor minimaal een dag. Trouwvervoer is uitsluitend met chauffeur in te huren.

4. In een huurauto is het verboden om te roken en om een huisdier mee te nemen.

5.De eenden blijven in Nederland. U mag dus bijvoorbeeld niet naar Duitsland of BelgiŽ.

<

6. In een verhuurauto mogen maximaal vier personen plaatsnemen, en niet staand vervoerd worden.

7. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde op enigerlei wijze door derden te doen gebruiken, tenzij zodanig gebruik plaats vindt onder de directe verantwoordelijkheid en toezicht van de huurder.

8. Met autoís van eendjehuren.nl mag niet meegedaan worden aan rittensport of andere evenementen zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuuragent of de directie.

9. Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Tevens mogen aan het gehuurde geen veranderingen door de huurder -of in zijn opdracht- worden aangebracht, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

10. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een huurovereenkomst -het huurcontract- in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder.

11. Bij aanvang van de huurovereenkomst is de huursom vermeerderd met de borgsom, bij voorkeur per bank, voldaan.

12. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een Schadeformulier worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder per auto.

13. De routebeschrijving is een aanbevolen route van eendjehuren.nl op bestaand Nederlands wegennet. Het rijden van de route is op eigen risico. U moet zich houden aan de plaatselijk geldende regels van de wegenverkeerswet.
Eendjehuren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aanpassingen op de route ten gevolge van bijvoorbeeld gewijzigde bebouwing, omleiding, signalering, speciale evenementen en veiligheidsvoorschriften onderweg.

14. U dient op de verharde weg te blijven. Voor eventuele vervuiling, schade of welke aantasting ook aan de huurauto ten gevolge van het verkeren op de onverharde weg, wordt de huurder aansprakelijk gesteld.


Prijzen |
De huurprijs (waaronder inbegrepen de bijkomende door de huurder verschuldigde vergoedingen) van de auto met de toebehoren wordt berekend volgens de geldende tarieven van eendjehuren.nl bij het aangaan van de huurovereenkomst.


Betaling |
Voorafgaande aan de verhuurdatum moet de verhuursom in zijn geheel zijn voldaan.


Borgsom / Eigen risico |
De borgsom voor verhuur bedraagt Ä 400,- per auto. Dit bedrag wordt vooraf aan de verhuur voldaan door de huurder per bank of contant. Bij groepen (vanaf 3 autoís ) geldt hiernaast een contante borg van eenmaal Ä750,-. Bij schade is de huurder de borgsom geheel of gedeeltelijk kwijt, vermeerderd met het eventuele hogere schadebedrag. Het eigen risico bedraagt Ä750,- per auto. Bij schade is de huurder de borgsom geheel of gedeeltelijk kwijt, vermeerderd met het eventuele hogere schadebedrag.

Wanneer de auto niet schoon is ingeleverd, worden de noodzakelijke schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit naar beoordeling van de verhuuragent en/of de directie.

Uiterlijk 1 week na verhuur wordt de borgsom terug gestort, nadat vast is gesteld door de directie dat er geen bijkomende kosten zijn veroorzaakt door de huurder. (Verkeers-)boetes die tijdens de verhuurperiode zijn ontstaan, worden achteraf in rekening gebracht. Deze borgsom strekt verhuurder tot van al hetgeen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst -al dan niet opeisbaar- van de huurder te vorderen heeft.


Reserveren |
Een auto van eendjehuren.nl kan zowel online als telefonisch of per sms/app worden gereserveerd. De reservering is pas definitief bij een volledig ingevulde huurovereenkomst, contract of offerte, voorzien van de handtekeningen van de huurder op briefpapier van eendjehuren.nl en moet samen met het huurbedrag voorafgaande aan de verhuurperiode in het bezit zijn van eendjehuren.nl.


Brandstof |
De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De auto rijdt op benzine, (E5),euro 95. De auto wordt verhuurd met een volle tank en wordt met een volle tank ingeleverd. Wanneer de huurder geen volle tank aflevert, worden de brandstofkosten in rekening gebracht, vermeerdert met Ä 15,- handelingskosten. Het is ook mogelijk om te huren inclusief brandstof. Dit is vooraf overeengekomen en staat vermeld op het contract.


Ophalen en terugbrengen |
Bij dagverhuur kan de auto op de verhuurdag zelf vanaf 9:30 uur worden opgehaald.De auto wordt op de verhuurdag na 17:00 uur doch uiterlijk om 20:00 uur teruggebracht. Dit alles in overleg met de verhuuragent.

Bij weekendverhuur wordt de auto vrijdag tussen 18 en 20 uur opgehaald en zondagavond voor 20 uur teruggebracht. In overleg met de verhuuragent zijn andere tijden bespreekbaar.

De huurder belt een uur voor terugkomst naar de verhuuragent, zodat deze weet wanneer de huurder terug verwacht kan worden op de verhuurlocatie.

Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn is de huurder voor iedere dag, of gedeelte daarvan, die de overschrijding voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief en het tarief van de bijkomende door de huurder verschuldigde vergoedingen onverminderd de vergoeding van schade -waaronder bedrijfsschade- van verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.


Groepsverhuur |
Groepsverhuur kan tot maximaal 6 auto's (maximaal 24 personen)


Transport |
Er kunnen maximaal 6 eenden vervoerd worden naar locatie. Aanvangstarief is Ä50,- per rit per auto, excl Ä0,30 per kilometer per auto.


Annulering | Door de huurder

Vanaf het moment van reservering tot:

maximaal 160 uur ( 7 dagen ) 25% van het totaalbedrag

maximaal 96 uur ( 4 dagen ) 50% van het totaalbedrag

maximaal 48 uur ( 2 dagen ) 75% van het totaalbedrag

Wanneer de huurder minder dan 48 uur van te voren annuleert, is hij / zij het volledig overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.


Annulering | Door de verhuurder

Wanneer de auto op of voor de reserveringsdag buiten gebruik raakt (bijvoorbeeld door een ongeval of een technisch mankement) zal de verhuurder de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De verhuurder zal, indien mogelijk, een andere auto ter beschikking stellen.

Bij slecht weer, pekel, sneeuw, storm, kan de verhuuragent besluiten de verhuur te annuleren. Deze zal dan een voorstel doen voor een andere beschikbare verhuurdatum in overleg met de huurder.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze zal worden gebruikt.


Schade & Reparaties |
Alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van cliŽnt, tenzij deze het gevolg zijn van normale slijtage. Lekke banden worden in dit verband niet tot normale slijtage gerekend. Het is de huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

Elke auto van eendjehuren.nl is WA-Casco verzekerd als verhuurauto met aanvulling inzittenden voor maximaal 4 personen.

Alle schades aan het gehuurde dienen door de huurder onmiddellijk telefonisch aan verhuurder te worden gemeld met vermelding van alle relevante gegevens. In geval derden bij een schade betrokken zijn, is de huurder met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot zodanige derden te noteren en aan verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en andere derden.


Pech onderweg |
Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan. De verhuuragent levert service in een straal van 50 km om het verhuurpunt, maar is dit niet verplicht. Hij kan ook besluiten dat de huurder de ANWB-Wegenwacht in moet schakelen. De verhuurder heeft een inzpanningsverplichting om vervangend vervoer te regelen.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van het voertuig en eventuele inzittenden als deze na pech niet op eigen kracht gereden kan worden naar het verhuurpunt. Dit in samenspraak met de verhuuragent.


Aansprakelijkheid |

1. De huurder wordt geacht het voertuig in onbeschadigde, goede staat en schoon te hebben ontvangen. Vooraf wordt hierbij een schadeformulier ingevuld en ondertekend door de huurder. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke regelingen en bepalingen.

2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

3. In geval van schade of verlies, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

4. Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

5. Het huren van een auto bij eendjehuren.nl is voor eigen risico. Eendjehuren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van gebruikte arrangementen of gebruik van een van de autoīs. Hieronder valt ook het eventueel niet af kunnen maken van een route of arrangement door uitval van een auto of een ander voorval dat dit tot gevolg heeft.

6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd, mits binnen de openingsuren van de verhuurder of dealer. Als het gehuurde buiten openingsuren van de verhuurder wordt ingeleverd wordt het gehuurde als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel fysiek is overhandigd aan verhuurder en verhuurder weer over het gehuurde object kan beschikken.

7. Bovenstaande aansprakelijkheid geldt tenzij zodanige schade wordt gedekt door de door verhuurder in eigen beheer gevoerde (casco) verzekeringsvoorziening, welke per geval beoordeeld of en in hoeverre dekking voor een schade wordt verleend, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van verhuurder, in welk geval aansprakelijkheid van de cliŽnt beperkt is tot het eigen risico t.w.v. Ä 750,-.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde.

8. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten -direct of indirect- die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, daaronder medebegrepen overbelasting van het gehuurde en de gevolgen van deelname aan wedstrijden alsmede overtreding van art. 26 van de wegenverkeerswet en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd in de wegenverkeerswet of/of wetboek van strafrechten.

9. De huurder zal verhuurder zoveel nodig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde gedurende het in 6. genoemde tijdvak.

10. De huurder is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van huurder achterlaten van het gehuurde auto deze door middel van het meegeleverde sleutels goed op slot te doen tegen diefstal. Bij diefstal van gehuurde welke niet goed op slot was, zoals op de bovenbeschreven wijze bevestigd, zal doorberekening van de economische waarde van de auto (inclusief gemonteerde extra's) plaatsvinden.

11. De huurder is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van huurder achterlaten van het gehuurde auto deze door middel van de meegeleverde sleutels goed op slot te doen tegen diefstal. Bij diefstal van gehuurde welke niet goed op slot was, zoals op de bovenbeschreven wijze bevestigd, zal doorberekening van de economische waarde van de auto (inclusief gemonteerde extra's) plaatsvinden.


Vrijwaring |
De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van de huurder of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de auto en/of toebehoren en/of de daarbij behorende documenten, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de auto zoals o.m. lekkage,trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de auto en/of toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31 van de wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders van het gehuurde gepleegde strafbare feiten.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden. De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie door het personeel/verhuuragenten van de door verhuurder ingeschakelde, ook indien opzet en/of grove schuld kan worden verweten.


Bijzondere bepalingen |

1. De huurder is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van verhuurder stipt op te volgen en verhuurder zo nodig in staat te stellen om het gehuurde te vervangen door een ander voertuig, de verhuurder heeft hierbij een inspanningsverplichting dit een gelijkwaardig voertuig te laten zijn.

2. Indien huurder in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens verhuurder, is verhuurder gerechtigd om onmiddellijke teruggave van het gehuurde te verlangen en/of het gehuurde zo nodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de huurovereenkomst na teruggave c.q. terugname van het gehuurde geacht wordt tussentijds te zijn beŽindigd zonder dat een en ander aan de cliŽnt aanspraak geeft op reductie of restitutie van de huurprijs en bijkomende vergoedingen. Indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of v.o.f. is in ontbinding, bij onder curatele stelling, aanvraag van sursťance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege ven het gehuurde, danwel bij beslag op het gehuurde, alsmede indien de WA en/of casco autoverzekering van de huurder wordt opgezegd, volgt ontbinding van de huurovereenkomst, zonder dat hiermee de financiŽle verplichtingen van de huurder jegens verhuurder zijn afgedaan.

3. Huurder is verplicht tot vergoeding aan verhuurder van alle gemaakte en/of te maken gerechtelijk en/of buitengerechtelijk kosten in verband met de handhaving of uitoefening door verhuurder van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst. In geval verhuurder bij handhaving of uitoefening ven deze rechten derden inschakelt, bedragen deze kosten ten minste 20% van het door de cliŽnt aan verhuurder verschuldigde bedrag te vermeerderen met BTW. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling contant te geschieden bij inlevering van het gehuurde of na verval van de huurtermijn.

4. Huurder verplicht zich naam en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verhuurder mede te delen.

5. Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

6. De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type. Bij vervanging van het gehuurde blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.

7. Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

8. Indien de persoon die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge van deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft inzake betaling, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel voldoen.

9. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank.


Wijzigingen |
Eendjehuren.nl houdt zich het recht voor zonder vooraankondiging de algemene voorwaarden te wijzigen. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest actuele versie. Voor aanvang verhuur krijgt u de versie uitgereikt die op uw contract van toepassing is.


Copyright 2008-2019 eendjehuren.nl V3